Werken bij Defensie

Privacyverklaring

Hoe gaat werkenbijdefensie.nl om met uw persoonsgegevens?

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op werkenbijdefensie.nl voor de onderstaande doelen:

  1. Sollicitaties of andere manieren om je aan te melden voor een (vacante) functie bij Defensie en de afhandeling van sollicitaties.
  2. Aanmelden voor wervingsactiviteiten zoals open dagen, infodagen, voorlichtingen en kennismakingsdagen.
  3. Informeren over interessante en/of passende vacatures of wervingsactiviteiten.
  4. Afhandeling van vragen, klachten en verzoeken (inclusief inzagerecht)
  5. Statistieken van sitebezoek (traffic) en websitegedrag (beide geanonimiseerd) voor de verbetering van de gebruikerservaring van werkenbijdefensie.nl

Defensie zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

Waarom worden deze persoonsgegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw (persoons)gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om de hierboven genoemde doelen te bereiken. De gegevens die door u  – of iemand met uw toestemming – op het (digitale)sollicitatieformulier worden ingevuld, worden door Defensie uitsluitend verwerkt om te bepalen of u in aanmerking komt voor een positie binnen Defensie en om met u in contact te treden over de verdere sollicitatieprocedure. Tijdens deze verdere sollicitatieprocedure kunnen er aanvullende persoonsgegevens worden verzameld. Ook deze hebben als doel om te bepalen of u in aanmerking komt voor een positie binnen Defensie. 

Verstrekte persoonsgegevens voor deelname aan wervingsactiviteiten worden uitsluitend verwerkt om uw aangekondigde aanwezigheid voor te bereiden en aanwezigheid tijdens de wervingsactiviteit te registreren. Wij gebruiken deze gegevens ook om met u in contact te treden voorafgaand aan de wervingsactiviteit en na afloop ter informering over eventuele vervolgstappen.
 
Voor website-statistieken worden geen persoonsgegevens opgeslagen en wordt alleen met volledig geanonimiseerde data gewerkt middels cookie-data.  Voor het cookiebeleid van werkenbijdefensie.nl inclusief de mogelijkheid om cookie-instellingen aan te passen bezoekt u de pagina /cookiebeleid. 

Op welke manier worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om het doel te behalen met zo min mogelijk gegevens, voor doel 5 zijn deze gegevens geanonimiseerd. Uw sollicitatie, vraag, klacht of verzoek wordt door onze eigen medewerkers behandeld. 

Het kan voorkomen dat er op het moment van sollicitatie geen passende vacatures of functies zijn, in dergelijke gevallen kunnen de persoonsgegevens worden bewaard door Defensie om de betrokkene op een later tijdstip te benaderen wanneer er wel sprake is van een passende vacature, functie of relevant evenement. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Als u dat niet wilt of u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden bewaard voor een latere sollicitatie of functievervulling bij (een onderdeel van) Defensie, dan kunt u dat kenbaar maken. Defensie zal op verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonsgegevens) uit haar database verwijderen. U kunt dit verzoek digitaal indienen via het formulier op deze pagina.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Defensie heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Defensie kent een integraal beveiligingssysteem dat bestaat uit fysieke, informatie- en personele beveiligingsmaatregelen. Dit is uitgewerkt in het Defensiebeveiligingsbeleid.

Externe bedrijven moeten voor nieuwe gerubriceerde en/of vitale Defensieopdrachten voldoen aan de algemene beveiligingseisen Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019).

Alle gegevens die vanaf uw browser naar het Defensie Account worden verstuurd maken gebruik van encryptie en communicatie met de server via https.

Persoonsgegevens wel gebruiken voor opsporing

Defensie kan persoonsgegevens doorgeven voor opsporing als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Defensie heeft een zelfstandig toezichthouder die toeziet op het correct verwerken van persoonsgegevens volgens de wetten en normen die daarvoor gelden. Deze Functionaris voor Gegevensbescherming heeft bevoegdheden zoals:

  • vragen om inlichtingen;
  • inzage in alle stukken;
  • toegang tot alle locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt.

De Functionaris voor Gegevensbescherming gaat ook over het AVG-verwerkingenregister. Dat is het register waarin de meldingen van registraties (verwerkingen van persoonsgegevens) bij Defensie worden opgenomen. De functionaris heeft géén toezichtsbevoegdheden voor de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

Contact
Postadres
Ministerie van Defensie
Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
E-mail: functionaris.gegevensbescherming@mindef.nl

Privacyverklaring 'Medische Keuringen'

Er is een privacyverklaring opgesteld met betrekking tot uw persoonsgegevens tijdens de medische keuring. Deze privacyverklaring is opvraagbaar bij ons Contactcentrum.

Klikgedrag en Cookies

Lees het cookiebeleid van werkenbijdefensie.nl op /cookiebeleid

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring (indien aanwezig) van de website die u bezoekt.

Tevens gebruikt de website op diverse pagina's ingeframed videomateriaal van YouTube en maakt gebruik van de Youtube API Services. De YouTube's Terms of Service zijn daarop van toepassing. De website houdt geen informatie bij van jouw YouTube account. Zie Google privacy pagina voor meer informatie.

Wijzigingen

Defensie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.  

Klachten?

Op de pagina klacht gebruik persoonsgegevens leest u hoe u een klacht kunt indienen. Op de pagina klacht gebruik persoonsgegevens leest u hoe u een klacht kunt indienen. 

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op via info@werkenbijdefensie.nl.

Gedetailleerde informatie?

In aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG heeft Defensie de AVG uitgewerkt in 2 regelingen: de Regeling AVG Defensie en de Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 mei 2020