Vacature Landmacht

Reservist officier Nationale Taken 11LMB

Solliciteren nu niet mogelijk

Wil je vanuit je civiele expertise en ervaring een rol spelen in de samenwerking tussen Defensie en de beleidsmakers in de veiligheidsregio? Heb je al ervaring binnen Defensie of een grote affiniteit met de militaire organisatie? Voldoe je aan de eisen die wij stellen voor deze functie? Dan nodigen we je van harte uit te reageren op één van deze vacatures. Geef daarbij aan welke vacature je voorkeur heeft (Noord-Holland Noord of Kennemerland) en waarom. De werkzaamheden van de RMBA (Regionaal Militair Beleidsadviseur) worden uitgevoerd binnen de sectie Nationale Operaties (NatOps) van 11 Luchtmobiele Brigade (11 LMB). De sectie NatOps is onderdeel van de brigadestaf van 11 LMB. De sectie NatOps van 11 LMB is belast met het opstellen en coördineren van de planning, uitvoering en afwikkeling van operatie- en steunverleningsplannen ten behoeve van het civiel gezag in het brigade gebied van verantwoordelijkheid in Nederland. De sectie NatOps is verantwoordelijk voor opleiding en training van zowel beroeps- als reserve personeel voor de aan NatOps gerelateerde taken. De sectie Natops 11 LMB bestaat uit een hoofd van de sectie, een plaatsvervangend hoofd, een bureau Operaties, een bureau Planning & Control, een groep (onder)officieren Nationale Taken die indien nodig een Militair Actiecentrum (MAC) inrichten & bemensen en een groep regionaal militair adviseurs bestaande uit 9 regionaal militair beleidsadviseurs die werken onder aansturing van de Regionaal Militair Commandant en 9 teams Regionale Militaire Operationeel Adviseurs (RMOA). Elk team is vast verbonden met één van de negen Veiligheidsregio’s (VR) die deel uitmaken van het brigadegebied van verantwoordelijkheid. Het werkgebied van NatOps 11 LMB strekt zich globaal uit over de veiligheidsregio’s in het midden en westen van het land. Naast het beroepsbestand bestaat de sectie uit een groot aantal reservisten die optreden als RMBA, RMOA of deel uitmaken van de dienstploegen van het Militair Actiecentrum (MAC). De RMBA ondersteunt de RMC (Regionaal Militair Commandant) in zijn werkzaamheden door samen of namens hem zitting te nemen in het Regionaal Beleidsteam (RBT). Bij nationale inzet is de RMBA tevens voortzettingsvermogen voor de RMC. Tevens ondersteunt hij de RMC in het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk voor crisisbeheersing en rampenbestrijding alsmede het verzamelen en verspreiden van relevante informatie en vertegenwoordigen van defensie in zijn regio.

Dit ga je doen

De RMBA houdt zich bezig met het ondersteunen en in voorkomend geval vertegenwoordigen of waarnemen van de Regionaal Militair Commandant bij uiteenlopende activiteiten in het gebied van de VR door het:

 • namens de RMC bezoeken en adviseren, zowel in de koude als in de warme fase, van de diverse relevante crises- en beleids-/bestuur managementorganisaties binnen de VR.
 • (tijdelijk) waarnemen van de RMC bij daadwerkelijke inzet.


 • 2. De RMBA houdt zich ook bezig met activiteiten binnen het gebied van de VR het opbouwen en onderhouden, op basis van het beleids- en stakeholders management, van een relevant crisis-managementnetwerk op beleids- en operationeel niveau van civiele organisaties, bedrijven en projectleiders van grote militaire en civiele evenementen door het:
 • vaststellen van relevante organisaties, bedrijven en evenementen waarmee contact moet worden gelegd en onderhouden binnen het gebied van de VR;
 • (doen) opbouwen en onderhouden van contacten met relevante civiele organisaties en bedrijven in het gebied van de VR;
 • uitwisselen van relevante informatie met opgebouwde netwerk;.
 • maken van afspraken met relevante partners in de “koude fase”;
 • bijwonen, deelnemen en mede (doen) opzetten van multidisciplinaire oefeningen met relevante partners;
 • bijdragen aan lezingen of door lezingen over de positie, rol en werkwijze van Defensie en de eigen brigade tijden crisis en rampen;
 • bijwonen van symposia op het gebied van nationale veiligheidsaspecten;
 • bijwonen van oefeningen van bestuurlijke organisaties en operationele diensten, ook als Defensie niet betrokken is;
 • Verzamelen en verstrekken van informatie op het gebied van Militaire Bijstand en/of Steunverlening;
 • uitwisselen van informatie met functionarissen van relevante (civiele en militaire) kennisnetwerken en kenniscentra;
 • bijdragen aan lezingen of door het geven van lezingen over de positie, rol en werkwijze van Defensie en de eigen brigade tijdens crises en rampen;
 • bijwonen van/deelnemen aan oefeningen van bestuurlijke organisaties binnen de VR;
 • bijwonen van symposia op het gebied van nationale veiligheidsaspecten.
 • Leveren van een bijdrage aan lessons learned en het blijvend verder ontwikkelen van doctrine/uitvoeringsbepalingen op het gebied van de derde hoofdtaak (Nationale Inzet) van Defensie.


 • Speelruimte:
 • De RMBA is verantwoording verschuldigd aan de RMC over de wijze waarop binnen het verstrekte mandaat de vertegenwoordiging bij de diverse civiele autoriteiten in het brigade gebied van verantwoordelijkheid is uitgevoerd. De RMBA is verantwoording verschuldigd aan het Hoofd van de sectie Natops over de bruikbaarheid van adviezen en de bijdragen aan implementatie van crisisbeheersingsprocessen en de afstemming daarvan binnen de eigen VR;
 • De RMBA verricht zijn werkzaamheden binnen het gegeven mandaat RMC, de kaders van het Civiel Militair Bestuursafspraken (CMBA), richtlijnen Defensie en nationale veiligheid, publicaties en richtlijnen vanuit de brigade;
 • De RMBA neemt beslissingen over de inhoud van adviezen aan de RMC, het Hoofd van de Sectie Natops en de Operationele hoofden van de civiele organisaties in de eigen VR over de inzet van militaire middelen, bij de afstemming met het hoofd Veiligheidsbureau van de eigen VR.
 • Waar vinden de werkzaamheden plaats?

  Voor de functie van RMBA geldt dat de werkzaamheden voor een groot deel in de eigen Veiligheidsregio en/of een tweede Veiligheidsregio plaatsvinden.

  Kennis, inzicht en vaardigheden: Voor een succesvolle functievervulling, voldoe je aan het volgende profiel:
 • 1. Brede of gespecialiseerde kennis op gebied van crisisbeheersing, inclusief vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Kennis van en inzicht in de organisatie, taak en optreden van Defensie;
 • Kennis en vaardigheid op het gebied van het Operationele Besluitvormingsproces;
 • Kennis en inzicht in civiel bestuurlijke en operationele verhoudingen in de organisaties waarmee in het kader van Militaire Bijstand/Militaire Steunverlening (MB/MS) samengewerkt wordt (zoals brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en bevolkingszorg van de gemeenten;
 • Vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van civiele organisaties over de inzet van het militaire vermogen van de krijgsmacht inclusief het omgaan met mogelijk tegengestelde belangen daarbij;
 • Beschikken over een relevant netwerk met vertegenwoordigers op beleids- en bestuursniveau van operationele diensten zoals politie, brandweer, bevolkingszorg en GHOR m.b.t MB/MS alsmede overige relevante organisaties (bijvoorbeeld Waterschap, Rijkswaterstaat, Nutsbedrijven etc) binnen het gebied van de eigen VR dan wel de vaardigheid dit op te bouwen. Functionaris heeft structureel contact met de beleids- en bestuurslagen van diverse civiele organisaties binnen het gebied van de eigen VR. Hij dient hierbij Defensie op uitstekende wijze te vertegenwoordigen.


 • Kwalificatie, Ervaringseisen en overige eisen:
 • HBO/WO diploma
 • MDV opleiding gewenst
 • OVR/MANI cursus gewenst
 • Ervaring in het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van (militaire) operaties.
 • Ervaring in het omgaan met geautomatiseerde commandovoering ondersteunende systemen.
 • Fysieke eisen: Om de eisen van de algemene individuele fitheid te halen dient men jaarlijks te voldoen aan de Defensie conditieproef (DCP) en aan de Fysieke InzetbaarheidsTest (FIT).


 • Verdere eisen: de kandidaat kan zich niet alleen ’s avonds en in het weekend vrij maken, maar in onderling overleg ook tijdens kantooruren.

  Competenties:

  [*] Diplomatiek [*] Richtinggevende kwaliteiten [*] Kunnen werken in teamverband [*] Zelfredzaam en initiatief nemend [*] Organisatievermogen [*] Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden [*] Stressbestendig

  Deze Reservistenfunctie biedt de gelegenheid om met name binnen het domein van openbare orde en veiligheid een bijdrage te leveren aan de samenleving. De mate waarin dit mogelijk is, is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de functionaris en van de vraag vanuit de civiele partners. Deze vraag is deels structureel en daarmee goed planbaar en deels ingegeven door ad hoc-activiteiten en daarmee soms minder planbaar.

  Belangrijk om te weten: De selectieprocedure bestaat uit de brief/CV selectie, (in principe) twee sollicitatiegesprekken met een sollicitatiecommissie en een gesprek met de zogenaamde Advies Commissie Instroom (ACI) indien u niet eerder een officiersfunctie binnen Defensie hebt bekleed. Het bespreken van een casus kan hier deel vanuit maken. Eveneens vragen we je twee referenties op te geven waarmee wij, na overleg met je, mogelijk contact zullen zoeken ter afronding van de sollicitatieprocedure.

  • Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd.

  • Je voldoet aan de militaire aanstellingseisen. Hiertoe dien je een psychologisch onderzoek, een medische keuring en een veiligheidsonderzoek te ondergaan. Je neemt pas deel aan het keuringsdeel van de procedure zodra je het selectieproces voor de functie, zoals hierna beschreven, positief hebt afgerond. Zie uitgebreide uitleg hiervoor: https://werkenbijdefensie.nl/selectie-en-keuring

  We ontvangen je sollicitatiebrief en CV graag uiterlijk 30 april 2021. In de week van 10 mei ontvang je bericht van ons of wij je zullen uitnodigen voor een eerste gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden vanaf maandag 17 mei 2021. De invulling van de vacatures is voorzien in de loop van 2022.

  Hier ga je werken

  Noord-Holland of Kennemerland

  Jouw profiel

  • HBO, WO

  • Je bent tussen de 17 jaar en 11 maanden en 59 jaar en 11 maanden

  • Je oogafwijking mag niet groter zijn dan min 6 en plus 6

  • Je hebt een zwemdiploma nodig

  Train je fit

  Om bij Defensie te kunnen werken, moet je over een goede fysieke conditie beschikken. Daarom is de fysieke keuring een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Om je goed hierop voor te bereiden, hebben we trainingsschema's ontwikkeld.

  Belastbaarheidsniveau voor deze functie: 1

  Naar trainingsschema