Opleiding Algemeen Militair Arts

Na de verkorte officiersopleiding volg je de aanvullende vakgerichte opleiding tot Algemeen Militair Arts (AMA) aan het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen (IDGO) in Hollandse Rading. De AMA-opleiding duurt twee jaar.

Theorie in de praktijk

De opleiding bestaat uit 3 blokken van vier, zes en twee maanden waarin je twee dagen per week tewerkgesteld wordt op een militair gezondheidscentrum en 3 dagen per week cursorisch onderwijs volgt op het IDGO in Hollandse Rading. Tussen die blokken in ben je 6 maanden tewerkgesteld in een civiele huisartspraktijk en 6 maanden stage op een SEH-afdeling van een opleidingsziekenhuis. Gedurende de gehele opleiding word je beoordeeld aan de hand van kennistoetsen, praktijkopdrachten en korte praktijkbeoordelingen.

Elk jaar worden twee groepen van acht tot twaalf artsen opgeleid voor de diverse krijgsmachtdelen (Landmacht, Marine, Luchtmacht). De docenten zijn afkomstig van binnen en buiten de Defensieorganisatie. Gedurende de opleiding is het mogelijk gebruik te maken van interne legering, afhankelijk van je werkplaats, woonplaats en reistijden. Voor de huisartsstage is het zeer wenselijk dat je beschikt over een rijbewijs en een auto.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

FASE 1

Introductie Militaire Gezondheidszorg. Je maakt kennis met de organisatie en werkwijze van de militaire gezondheidszorg en de militaire zorgbedrijven. Daarnaast leer je de basisprincipes van de militaire protocollen voor traumaopvang, triage en teamwork.

Advanced Cardiac Life Support (ACLS). Je leert wat te doen bij acute cardiale problemen volgens het ACLS-protocol.

Militaire psychiatrie. Het vak van militair is lichamelijk én geestelijk zwaar. Je leert adviezen geven over mentale inzetbaarheid voorafgaand aan uitzendingen en na terugkeer eventueel optredende signalen en symptomen van psychische aard te herkennen en te behandelen of door te verwijzen.

Arbeid en Gezondheid. Bedrijfsgeneeskundige kennis is in je functie als algemeen militair arts van groot belang. Je doet de noodzakelijke kennis op van risico-inventarisatie en evaluatie, beroepsaandoeningen, sociaal-medische begeleiding en verzuimbegeleiding en past die kennis toe in de praktijk.

Sportgeneeskunde. In het militaire vakgebied is kennis van belasting en belastbaarheid essentieel. Je leert sport- en overbelastingsletsels behandelen en leidinggevenden gericht te adviseren over belasting en belastbaarheid.

Brandwondencursus. Alles wat je moet weten over de eerste opvang en behandeling van ernstige brandwonden.

Maatschappij en Gezondheid. Je maakt kennis met de basis principes van de sociale geneeskunde. De lessen worden verdeeld over de gehele opleiding gegeven.

FASE 2

Huisartsgeneeskunde. Je loopt 6 maanden stage bij een huisartsopleider van de civiele huisartsenopleiding.

FASE 3

Geneeskundig luchttransport. Wat komt kijken bij de organisatie en uitvoering van gewondentransport door de lucht komt in deze lessen aan de orde.

Medische Aspecten van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire blootstelling (MA-CBRN). Bij massale chemische, biologische, radiologische of nucleaire blootstelling gaat het om compleet andere facetten van medische verzorging. In deze cursus leer je wat er nodig is om die zorg te organiseren en uit te voeren.

Instructiebekwaamheid en presentatietechniek. Als militair arts ben je actief als instructeur voor je eigen personeel en het personeel van de eenheid. En je bent adviseur voor commandanten. De belangrijkste principes van instructie geven en presentaties verzorgen leer je in deze module.

Basiscursus Infectieziekten en Uitheemse Pathologie (BIUPAMA). In andere landen en werelddelen gelden andere omstandigheden en komen andere ziektebeelden voor dan in Nederland en West-Europa. Daarom is het belangrijk dat je infectieziekten en uitheemse pathologie kunt diagnosticeren en behandelen. De module wordt verzorgd door de afdeling Infectieziekten en Tropische Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden (GOLAMA). In deze module verwerf je de kennis om in ontwikkelingslanden gezondheidszorgsystemen op te zetten, in samenwerking met gouvernementele en niet-gouvernementele instanties. De module wordt gegeven onder auspiciën van het Academisch Medisch Centrum en het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPGAMA). Je leert alles over preventieve gezondheidszorg, het adviseren over gezondheidsrisico bij militairen en het toezicht op de hygiëne onder operationele omstandigheden.

Advanced Trauma Life Support (ATLS). Je leert alles over de opvang van traumaslachtoffers, volgens het ATLS-protocol.

Organisatie van zorg. Een algemeen militair arts is ook speciale stafofficier, met bijzondere verantwoordelijkheden. En je bent leidinggevende of commandant in operationele en niet-operationele omstandigheden. In deze lessen wordt hiervoor de basis gelegd.

Forensische geneeskunde. Militaire artsen voeren tijdens militaire operaties forensisch geneeskundige taken uit, zoals het optreden als lijkschouwer in het kader van de Wet op de lijkbezorging. In deze cursus komen wettelijk kader en regelgeving, lijkschouw, systematische letselbeschrijving, forensisch onderzoek bij zedendelicten en samenwerking met de Koninklijke Marechaussee aan de orde.

Operationele geneeskunde. In fase 3 of 5 van de opleiding word je in de gelegenheid gesteld mee te gaan met een militaire oefening in binnen- of buitenland en maak je kennis met stafwerkzaamheden, het organiseren van geneeskundige opleidingen en oefeningen en de voorbereidingen voor operationele inzet.

FASE 4

Spoedeisen geneeskunde. De basisvaardigheden en -technieken van de spoedeisende geneeskunde en het herkennen, beoordelen en behandelen van spoedeisende letsels zijn de inzet van deze stage van 6 maanden op een afdeling spoedeisende eerste hulp van een erkend opleidingsziekenhuis.

FASE 5

Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS). Dit is de militaire variant van de ATLS. Deze module omvat de vaardigheden om zelfstandig in militaire omstandigheden spoedeisende traumahulp te verlenen aan een of meerdere slachtoffers.

Militaire Oefening. Een week lang maak je kennis met de werkzaamheden en activiteiten van een geneeskundige hulppost te velde.

Examen DMCC. Engeland kent het gerenommeerde Diploma in the Medical Care of Catastrophes. De opleiding tot AMA bevat alle componenten die in de DMCC-opleiding voorkomen. Aan het eind van de AMA-opleiding leg je het DMCC-examen af.

Vrijstellingen

Op basis van eerder verworven competenties en werkervaring kun je vrijstelling krijgen voor delen van de AMA-opleiding. Als je de AMA-opleiding met succes hebt afgerond kun je in aanmerking komen voor verkorting van de huisartsopleiding met ½ tot 1 jaar. Daarnaast geeft de opleiding tot ½ jaar korting op de opleiding tot bedrijfsarts.